יום חמישי, מרץ 24, 2011

דער ערוך-השולחן אויף שבת, פסח און שבת-הגדול


צוגעבן דארף מען, אז שבת איז באמת אפהענגיק אין פסח, און פסח אין שבת. ווייל שבת איז דער צייכן פון וועלטס-באנייונג, און פסח איז דער צייכן פון השגחה און ליבשאפט צו ישראל. און איינער אן דעם צווייטן - איז גארניט, אוודאי. דערפאר האט דער אייבערשטער באלד נאך יציאת מצרים געגעבן אונדז שבת, און ניט געווארט אויף מתן-תורה. ווייל פסח נייטיקט אין שבת, און שבת נייטיקט אין פסח. דערפאר רופט מען דעם שבת "הגדול", ווייל אין דעם איז הקודש ברוך הוא פארגרעסערט געווארן, ווייל בלויז דורך וועלטס-באנייונג ווערט אויסגעקלארט זיין השגחה, געבענטשט זאל ער זיין. און מיר אויך זיינען פארגרעסערט געווארן, ווייל ער האט אונדז אויסגעקליבן פון אלע פעלקער. צוליב דעם טאקע רופט מען אים "גדול."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה