יום שישי, מרץ 11, 2005

אַ פּקודי־געדאַנק

מע קען מקצץ זײַן פּתילים, אָדער מע קען מקצץ זײַן נטיעות. אַבי עפּעס האַקן.

תגובה 1: